Tổ chức bộ máy doanh nghiệp, Công ty CP nhân lực Dybay Việt Nam

Tổ chức bộ máy doanh nghiệp, Công ty CP nhân lực Dybay Việt Nam bố trí phù hợp, khoa học và phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm chính xác, có uy tín, hiệu quả, phát huy khả năng của từng cá nhân và tập thể đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty CP nhân lực Dybay Việt Nam.

Ngành nghề hoạt động mũi nhọn của Công ty là hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, vì vậy Ban giám đốc công ty xây dựng mô hình tổ chức và quản lý doanh nghiệp theo mô hình sau:

Thực hiện quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, Công ty bố trí đội ngũ cán bộ nhân viên 30 người, trong đó hơn 90% có trình độ đại học, văn bằng 2 thuộc các ngành: Luật, ngoại ngữ, kinh tế, quản trị… trực tiếp thực hiện công tác xuất khẩu lao động và chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

*Ban Giám đốc.

Bao gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và có các phòng chuyên môn giúp việc. Ban Giám đốc có các nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị; điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại điều lệ công ty và theo các quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược hoạt động của công ty.

 • Tổng Giám đốc: Phụ trách chung, Trực tiếp điều hành hoạt động Phòng tuyển chọn và quản lý lao động, Phòng khai thác thị trường ngoài nước, Phòng hỗ trợ lao động về nước, Phòng Tài chính Kế toán.
 • Phó tổng giám đốc: Chịu trách nhiệm về các công tác hành chính, báo cáo và cơ sở vật chất văn phòng, đào tạo; Phụ trách trực tiếp công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động; Chịu trách nhiệm về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy nổ và an ninh, trật tự, an toàn cơ quan.

*Trung tâm đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết

Trung tâm đào tạo có nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài và chủ sử dụng lao động.

Trung tâm được phân thành hai bộ phận: Bộ Phận Đào tạo và Bộ phận Quản sinh .

 • Bộ Phận đào tạo chuyên trách công tác biên soạn giáo trình, chương trình đào tạo cho người lao động, công tác kiểm tra đánh giá cấp chứng chỉ cho người lao động.

Đánh giá chất lượng người lao động tham gia các khóa đào tạo.

Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác tuyển chọn lao động được đào tạo đi làm việc ở nước ngoài

– Bộ phận quản sinh học viên có trách nhiệm theo dõi, quản lý học viên trong quá trình đào tạo.

Ký kết các hợp đồng liên kết đào tạo với các cơ sở dạy nghề để đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động.

*Các phòng chuyên môn:

Các Phòng chuyên môn là đơn vị thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc giao theo quy định quản lý của Công ty đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty phát triển và có hiệu quả.

Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng:

 1. Phòng Tổ chức – Hành chính:
 • Lập phương án, sắp xếp kiện toàn mô hình về công tác tổ chức và cán bộ phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của Công ty.
 • Đảm bảo quản lý chặt chẽ công tác lao động, tiền lương đúng chế độ chính sách; Giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người lao động trong Công ty.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy và quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật.
 • Quản lý và sử dụng con dấu và lưu giữ hồ sơ; Quản lý nội vụ Công ty;
 • Quản lý văn phòng và soạn thảo các văn bản giúp cho Ban giám đốc trong chỉ đạo, điều hành Công ty.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc trong quản lý và sử dụng lao động, đảm bảo tuyển chọn đúng người, đúng việc và đáp ứng yêu cầu của Công ty.
 • Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực của nhân viên.
 • Quản lý thiết bị, máy móc, xe ô tô, văn phòng và tài sản khác của Công ty.
 • Đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết để các phòng ban đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
 1. Phòng Tài chính – Kế toán:
 • Thực hiện hạch toán, quản lý tài chính theo Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đảm bảo chế độ báo cáo thanh quyết toán chính xác đầy đủ và kịp thời. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty.

– Tham mưu cho Giám đốc các biện pháp huy động vốn và quản lý, phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, bảo lãnh vốn vay giúp người lao động thực hiện Hợp đồng lao động đã ký kết với chủ sử dụng lao động nước ngoài.

 • Quản lý dữ liệu kế toán, hồ sơ vay vốn, lưu giữ các loại sổ sách, giấy tờ cần thiết.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 1. Phòng Khai thác thị trường ngoài nước
 • Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Công ty về thị trường lao động, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm; các giải pháp đẩy mạnh cung ứng lao động và chuyên gia;
 • Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về lao động và chuyên gia của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các thị trường Công ty đang và chuẩn bị đưa người lao động đến làm việc.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến pháp luật về hợp đồng lao động và hợp đồng kinh tế trước khi công ty ký giao kết với đối tác. Tham gia các quá trình đàm phán với các đối tác nước ngoài và đối tác trong nước về các hoạt động mà công ty tham gia. Thẩm định Hợp đồng lao động với nước ngoài trước khi trình Giám đốc công ty.
 • Thực hiện, quản lý các hợp đồng, nghiệp vụ cung ứng lao động (tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, tổ chức thi tay nghề; tổ chức cho người lao động xuất cảnh).
 • Tư vấn, hướng dẫn học viên và người lao động làm các thủ tục hồ sơ theo từng thị trường; Nhận và kiểm tra hồ sơ; Lưu trữ hồ sơ; Liên hệ làm việc với các cơ quan hữu quan về việc cấp hộ chiếu, xin Visa, thủ tục xuất cảnh…
 • Tư vấn về luật pháp của Việt Nam và luật pháp của các nước mà người lao động đến làm việc. Tư vấn cho học viên, người lao động về các vấn đề liên quan đến hợp đồng và cách giải quyết tranh chấp hoặc mâu thuẫn trong việc thực hiện hợp đồng đào tạo, hợp đồng lao động ký với nước ngoài.
 • Mở rộng thị trường bằng các biện pháp thích hợp: thực hiện giao dịch, tiếp thị hình ảnh công ty và quan hệ với khách hàng, ký kết hợp đồng mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.
 • So sánh tiềm lực sản xuất kinh doanh, khả năng, phương thức kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường để vận dụng hợp lý vào tình hình thực tế của công ty.
 • Phối hợp với các phòng ban soạn thảo, quản lý hợp đồng: đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Theo dõi hợp đồng giữa công ty với người lao động làm việc ở nước ngoài, giữa công ty với công ty nước ngoài.

Phối hợp với các phòng ban lập báo cáo định kỳ, đột xuất đến Cục Quản lý lao động ngoài nước về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 • Theo dõi và cập nhật các văn bản mới của Nhà nước liên quan đến các chính sách của người lao động khi làm việc ở nước ngoài.
 1. Phòng Tuyển chọn và quản lý lao động:
 • Nhiệm vụ chính là xây dựng kế hoạch phối hợp giữa công ty và Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động của các địa bàn trọng điểm trong công tác tạo nguồn, tuyển dụng lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.
 • Tổ chức tuyển dụng người lao động thực sự có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, có sức khỏe, năng lực, đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Sau khi tuyển chọn được người lao động, tổ chức cho người lao động đến các cơ sở đào tạo liên kết của Công ty để tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc nước ngoài.
 • Quản lý người lao động ở nước ngoài; Hỗ trợ, giúp đỡ người lao động, giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động trong thời gian làm việc nước ngoài. Trực tiếp giải quyết các tranh chấp về hợp đồng lao động được ký giữa chủ sử dụng lao động nước ngoài và người lao động, trên cơ sở bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
 1. Phòng Hỗ trợ lao động về nước:
 • Nhiệm vụ tiếp nhận thông tin lao động hết hạn hợp đồng, giải quyết thắc mắc chế độ lao động về nước, trước hạn, đủ hạn. Thực hiện trình tự thủ tục thanh lý hợp đồng người lao đồng về nước trong mọi tình huống.
 • Liên hệ các tổ chức, đơn vị, xí nghiệp trong nước có nhu cầu tuyển dụng lao động động có trình độ ngoại ngữ và kinh nghiệm nghề giới thiệu nguồn lao động do công đưa đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng về nước. Hỗ trợ người lao động khi hết hạn hợp đồng về nước giới thiệu tiếp cận với các đơn vị xí nghiệp có nghành nghề phù hợp với kinh nghiệm người lao động đã tích luỹ tại nước ngoài vào làm việc, ổn định cuộc sống.

 

 

BÁO CÁO TỔ CHỨC BỘ MÁY BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT

 1. Địa điểm và cơ sở vật chất cho việc đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động:

Để triển khai hoạt động của Công ty Ban Giám đốc đã chỉ đạo Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kiến thức lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đối với các thị trường truyền thống công ty đã hợp tác với đối tác nước ngoài. Công ty luôn sẵn sàng chuẩn bị các phương tiện, cơ sở vật chất sẵn có, phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động. Chuẩn bị các phương án đào tạo và tuyển dụng người lao động theo yêu cầu của đối tác để đảm bảo lao động đạt chất lượng cao, và khả năng trúng tuyển cao khi đối tác tuyển dụng.

Công ty cam kết thực hiện nghiêm chỉnh chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐ-TBXH ngày 18/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Trung tâm đào tạo được công ty đã ký Hợp đồng liên kết với Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tại địa chỉ: Nhuệ Giang, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với tổng diện tích là 1.500m sàn gồm 14 phòng đào tạo với diện tích phòng được xây dựng theo chuẩn mỗi phòng học tương ứng cho 20 học viên và 20 phòng ở mỗi phòng ở 08 học viên, 20 phòng vệ sinh khép kín phục vụ cho người lao động ở và sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cần thiết được đầu tư trang thiết bị hiện đại với đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc đào tạo và bồi dưỡng các kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài trên cơ sở các tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cần thiết do Cục QLLĐNN phát hành, với kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ thị trường của Công ty đã tổ chức biên tập lại tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trên cơ sở kinh nghiệm thực tế tại các thị trường.

 

2.Phương án Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

Sau khi người lao động được tuyển chọn, Công ty tiến hành ngay việc hướng dẫn người lao động làm hồ sơ cá nhân (theo mẫu có trong túi hồ sơ được Công ty cung cấp cho người lao động). Thông báo kịp thời bằng văn bản cho người lao động tham gia lớp đào tạo nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ – bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, nội dung thông báo ghi rõ ngày, giờ khai giảng lớp học, thời gian biểu các môn học, tài liệu, giáo trình, địa điểm học, kinh phí đào tạo và phương thức thu học phí (nếu người học phải nộp) và các nội dung liên quan khác phục vụ học viên trong quá trình học.

 • Trước khi đưa lao động đi, Công ty sẽ tổ chức cho người lao động học ngoại ngữ giao tiếp căn bản, trang bị cho họ những hiểu biết về lịch sử, địa lý của đất nước sẽ đến, phong tục tập quán địa phương, đặc điểm chung về tính cách của người dân bản xứ… kể cả những kỹ năng tưởng chừng nhỏ nhặt như cách cầm dao, nĩa, cách ăn nói, đi đứng, ứng xử ở nơi công cộng, đi tàu điện, xe buýt, mua vé ở quầy tự động, thậm chí cách sử dụng nhà vệ sinh đều là những kiến thức văn hóa cần thiết vì chúng thể hiện trình độ văn minh tối thiểu để người lao động mới đỡ bị hụt hẫng, hoang mang khi chân ướt chân ráo tới đất khách quê người, mới có thể chủ động, tự tin và thích nghi được với môi trường làm việc ngoài Việt Nam.

Công ty sẽ tổ chức đào tạo tay nghề và ngoại ngữ và đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động theo chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài ban hành kèm theo quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để dạy nghê, ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với yêu cầu của từng thị trường lao động.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo cho người lao động, Công ty đã thực hiện cụ thể:

– Phân công giáo viên chủ nhiệm cho từng lớp học, lịch giảng dạy cụ thể của từng giáo viên, quản lý học viên trong suốt thời gian học.

 • Tổ chức lớp học theo ngành nghề tuyển dụng.
 • Công bố giáo trình và thời gian học tập, mua tài liệu và dụng cụ học tập.
 • Tổ chức kiểm tra kết quả học tập theo chương trình giảng dạy và kiểm tra kết quả từng môn học, kiểm tra kết quả chung cuối khoá học. Căn cứ vào thực hiện học tập và kết quả điểm kiểm tra đối với từng học viên, Công ty sẽ cấp “chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết” cho những học viên theo đúng hướng dẫn của Cục quản lý lao động ngoài nước.

Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, giúp người lao động có vốn ngoại ngữ, kiến thức, tác phong cần thiết để nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc và sinh hoạt ở nước ngoài. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động, công ty sẽ đánh giá đúng và đầy đủ tư cách đạo đức, tác phong kỷ luật của người lao động để kịp thời chấn chỉnh; đồng thời trả về những lao động không đáp ứng được yêu cầu. Kết thúc khóa đào tạo, công ty sẽ tiến hành kiểm tra và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

Trong thời gian học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho học viên người lao động, thực tập sinh, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo sát sao cán bộ Trung tâm quản lý số lượng cũng như chất lượng học tập, thực hiện các quy trình đào tạo nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn.

Công tác đào tạo thực hiện qua các nội dung chính như học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, rèn luyện tác phong công nghiệp, thể lực lao động… Sau mỗi khóa học, Trung tâm tổ chức kiểm tra ngoại ngữ và những kiến thức cần thiết đối với người lao động, những người đạt được sẽ được cấp chứng chỉ, những người chưa đạt sẽ tiếp tục được đào tạo, nâng cao kiến thức để cấp chứng chỉ sau.

Những học viên vi phạm kỷ luật trong học tập, sinh hoạt sẽ bị kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm và tới mức đình chỉ hoặc loại khỏi danh sách đi làm việc, tu nghiệp ở nước ngoài để đảm bảo ổn định thị trường và uy tín đối với đối tác nước ngoài.

 

Đánh giá bài viết!